Galego | Castellano

POLITICA DE PRIVACIDADE

Envío de comunicaciones a través de medio electrónicos

Los mensajes enviados a través de correos electrónicos o formularios web son mensajes que se dirigen exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente.

Aviso importante (comunicaciones comerciais)

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no caso de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, indíquenolo por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola súa banda, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

Protección de datos.

a) INCORPORACION DE DATOS PERSOAIS A TRATAMENTOS E O seu RESPONSABLE

Infórmase ós titulares de datos persoais que os datos que nos facilite, a través de calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser introducidos indistintamente en tratamentos parcialmente automatizados, titularidade de/os seguinte/ s Responsable/ s: CARPINTERIA JR PORTAS, SL (B36216620)

O Responsable do Tratamento é plenamente consciente do uso e tratamento que se lle deben dar aos datos de carácter persoal, e en virtude da normativa legal existente respecto diso ten implantado un sistema para preservar a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos de carácter persoal.

Devanditos tratamentos teñen como finalidades: Xestión de contactos con clientes, realización de orzamentos e facturas de servizos / produtos; cumprimento de obrigacións contables e fiscais; xestión laboral e outras xestións cos traballadores, xestións comerciais por parte de CARPINTERIA JR PORTAS, SL, titular dos mesmos, e conservanse os prazos estipulados dependendo da lexislación que afecte á natureza de cada dato.

Os datos incorporados neles serán tratados de forma confidencial e só serán cedidos nos casos legalmente previstos.

b) DEREITOS QUE ASISTEN AO TITULAR E FORMA DE EXERCICIO

Se a comunicación dos seus datos requirise do seu expreso consentimento, seralle debidamente solicitado. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, limitación e/ou portabilidad, mediante escrito (acreditando a súa identidade) dirixido a: CARPINTERIA JR PORTAS, SL Dirección: Camiño dos Mariñeiros, 13 – 36640 Pontecesures (Pontevedra). postal.